Zápis z členské schůze 19.5.2014

 

Zápis z členské schůze BD DRUPS ze dne 19.5.2014 v 18,00 hodin, konané v nebytovém prostoru v domě  ul. Psohlavců 1254

 Přítomni: – dle presenční listiny

Členská schůze je usnášení schopná

Program:

  1. Zpráva o činnosti představenstva družstva za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé členské schůze
  2. Schválení účetní uzávěrky za účetní rok 2013
  3. Volba představenstva bytového družstva
  4. Usnesení

Předsedkyně přivítala přítomné.

Ad 1) pí. Městková informovala o činnosti představenstva družstva a provedla kontrolu usnesení z   minulé členské schůze

–          byla uzavřena nová pojistná smlouva pojišťovnou Kooperativa. Vzhledem ke změnám cen nemovitostí je navýšena hodnota jednotlivých domů. Tím došlo ke zvýšení pojistného z částky 14.600,- Kč na částku 18 685,- Kč/rok. Každý družstevník má možnost se s pojistkou seznámit po předchozí domluvě s předsedkyní družstva.

–          Od 1.1.2014 má družstvo povinnost mít vlastní webové stránky. Naše bytové družstvo má adresu www.bddrups.cz

–          Návrh nových stanov družstva bude předložen po předběžném projednání na příští členské schůzi. Na této schůzi bude přítomen také notář, aby mohly být veškeré listiny uloženy tak, jak to vyžaduje zákon.

–          Byla zajištěna oprava kanalizační přípojky do domů v ul. Psohlavců.

–          V měsíci dubnu 2014 byla uhrazena poslední splátka za zateplení štítů, které bylo zrealizováno v r. 2013.

–          P. Komenda připravil vyúčtování energií za r. 2013. Po zpracování všech faktur byla zjištěna zřejmě závada na vodoměru, protože odečty v bytech v domě Psohlavců 1255 byly nižší než spotřeba vody na vodoměru v domě.

–          V domě Věkova 1248 je nový podnájemník p. Heřman v bytě pí. Profousové.

–          Bude provedena pravidelná revize plynu v bytech i nebytových prostorách dne 22.5.2014

–          Do 31.12.2014 mají majitelé bytů povinnost instalovat měřiče tepla na všechna topení v bytech. Předpokládané náklady na instalaci činí cca 3000,- Kč/byt. Představenstvo ještě prověří tuto povinnost v domech, kde je vlastní kotelna do 50 kW.

Ad 2) Účetní uzávěrka družstva

Účetním hospodářským výsledkem družstva za rok 2013 byl zisk (tj. je to čistý zisk po zdanění):

97414,- Kč

Ad 3) Volba představenstva družstva

Návrh: Julia Městková

Miloslav Komenda

Ivanka Poršová

Ladislav Beneš

Zdeněk Kouřílek

Návrhu kandidátů se hlasovalo hromadně a navržení kandidáti byli zvoleni všemi přítomnými členy BD.

 

U s n e s e n í :

Členská schůze zvolila za členy představenstva s nástupem do funkce 20.5.2014 pí. Julii Městkovou, Ivanku Poršovou, p. Miloslava Komendu, Ladislava Beneše a Zdeňka Kouřílka. (viz bod 3 zápisu)

Členská schůze schvaluje:

1)      zprávu o činnosti představenstva družstva za uplynulé období

2)      hospodářský výsledek družstva za r. 2013 a souhlasí, aby zisk ve výši 97.414,26 Kč byl převeden na účet „428“ nerozdělený zisk z minulých let

 

Členská schůze ukládá:

–          vyplatit přeplatky za energie r. 2013

–          Termín: 31.5.2014

Zajistí: Městková

–          nedoplatky mohou být zaslány na účet družstva č. 6552390227/0100 nebo je možné zaplatit nedoplatky u pí. Městkové. Termín vybírání včas bude oznámen.

–          Termín: 30.6.2014

–          Umožnit přístup do bytů pro provedení revize plynu dne 22.5.2014 od 17,oo hodin.

–          Připravit návrh stanov podle NOZ

–          Termín: do 15.10.2014

–          Zajistí: Městková, Mgr Hušek

 

 

Zapsala: 25.5.2014

Ivana Poršová

Julia Městková

předsedkyně BD DRUPS

 

Miloslav Komenda

místopředseda BD DRUPS

Categories: Informace
Revize plynu 22.5.2014

Vážení družtevníci,

sděluji Vám, že dne 22.5.2014 od 17,oo hodin bude probíhat pravidelná revize plynu v domech, nebytovém prostoru i v jednotlivých bytech.

Proto Vás žádám, abyste na tento termín zajistili zpřístupnění bytu. Pokud v tomto termínu nebude možné zkontrolovat plynové spotřebiče v bytě, pak se budet muset domluvit s revizním technikem sami.

Věřím, že jako vždy vše proběhne bez problémů.

V Praze dne 12.5.2014

Julie Městková

Categories: Informace, Opravy
Členská schůze 19.5.2014

Bytové družstvo DRUPS, Psohlavců 1254/29a, 147 00 Praha 4

IČO 25074725

 Pozvánka

na členskou schůzi BD DRUPS, která se koná dne 19.5.2014

v 18,00 hodin

v nebytovém prostoru v domě Psohlavců 1254

Program:         1. Zpráva o činnosti představenstva družstva za uplynulé období

2. Schválení účetní uzávěrky za účetní rok  2013

                          3. Volba představenstva bytového družstva

4. Usnesení

V Praze dne 29.4.2014

Julie Městková

informace č. 1

Sděluji Vám, že od 1.1.2014 byly spuštěny webové stránky našeho bytového družstva DRUPS.

 

Categories: Informace

Previous Page