Zápis z členské schůze ze dne 26.11.2014

Zapis_cl_sch_26_11_14

Zápis z členské schůze BD DRUPS ze dne 26.11.2014 v 18,00 hodin, konané v nebytovém prostoru v domě  ul. Psohlavců 1254

 

Přítomni: dle presenční listiny – přítomno 19, omluveni 3

Členská schůze je usnášení schopná

Program:   1) Zpráva o činnosti představenstva družstva

2) Seznámení s návrhem Stanov BD DRUPS

3)  Různé – nájemné na r. 2015, instalace měřičů tepla

4)  Usnesení

Předsedkyně přivítala přítomné.

Ad 1) pí. Městková informovala o činnosti představenstva družstva a provedla kontrolu usnesení z minulé členské schůze – bylo splněno

 • Byla provedena oprava svislé izolace na východní straně domu Psohlavců 1254, protože při záplavových deštích vnikala voda do sklepů a do nebytového prostoru. Oprava byla provedena v rámci reklamace. Uhrazena byla pouze úprava terénu, aby se zlepšil odtok dešťové vody.
 • V měsíci listopadu a prosinci 2014 je prováděna revize elektro. P. Liška, který revizi provádí, se domluví s nájemníky na přístupu do sklepů a garáží
 • Dne 10.12.2014 bude pravidelná revize komínů v bytech i nebytovém prostoru. Revize proběhne od 8,15 hodin a odpoledne po 16 hodině.
 • Ke dni 16.9.2014 byl Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu proveden v katastru nemovitosti vklad, kterým přechází vlastnické právo k bytu č. 4, v domě v ul. Věkova 1248 na Nadaci „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, sídlem Vodičkova 17, Praha 1. Pí. Steklá je nájemníkem v tomto bytě.

Ad 2) Předsedkyně předala do jednotlivých domů návrh Stanov bytového družstva s tím, aby se s ním seznámili všichni členové a také připravili příp. připomínky. Těm, kteří mají email, tak bude zaslán emailem a návrh je také umístěn na webových stránkách družstva – www.bddrups.cz.

 Ad 3)

 • Byla schválena prováděcí vyhláška (7.11.2014) podle které mají majitelé domů povinnost instalovat měřiče tepla na všechna topení v bytech do 31.12.2014. Vzhledem krátkému termínu je lhůta instalace prodloužena o 1 rok.   Předpokládané náklady na instalaci činí cca 3000,- Kč/byt až 3500,- Kč/byt.
 • Nájemné na r. 2015 zůstává ve stejné výši jako v r. 2014. V případě, že dojde ke zvýšení za odpad, přesune se potřebná částka z fondu oprav na zálohu PDO.
 • Pí. Mgr Dluhošová měla připomínku k nedostatečnému topení v domě. P. Beneš s p. Komendou upraví spínání tak, aby byla zajištěna příjemná teplota v bytech.

U s n e s e n í :

Členská schůze schvaluje:

 • zprávu o činnosti představenstva družstva za uplynulé období

Členská schůze ukládá:

členům družstva seznámit se s návrhem Stanov a připomínky k návrhu zaslat buď elektronicky n email: drups@seznam.cz

Termín: 15.1.2014

 • Umožnit přístup do bytů pro provedení revize komínů dne 10.12.2014
 • Představenstvu
 • zpracovat připomínky ke Stanovám BD DRUPS a připravit členskou schůzi za přítomnosti notáře

Termín: 15.2.2015

 • Zajistit instalaci měřičů tepla na všechna topení v bytech

Termín: v průběhu I. čtvrtletí 2015

 

V Praze 3.12.2014

 

Zapsala: Ivana Poršová                                                     Julia Městková

Předsedkyně BD DRUPS

 

Miloslav Komenda

Místopředseda BD DRUPS

Prezenční listina:

Prezenční listina

 

 

 

 

About

Categories: Členské schůze