Daily Archives: 16.7.2021
Zápis z členské schůze 29.6.2021

Zápis z členské schůze BD DRUPS ze dne 29.6 2020 v 18,00 hodin, konané v nebytovém prostoru 1254/29A, 147 00 Praha 4, IČ: 25 07 47 25

 

Zahájení (ověření přítomnosti členů bytového družstva a usnášeníschopnosti členské schůze)

Sešlo se 14 lidí (z 26) – tedy nadpoloviční většina lidí a družstvo je usnášeníschopné

 

Volba orgánů členské schůze:

Předsedající: Julie Městková

Zapisovatel: Michal Kratochvíl

Sčitatel hlasů: Tomáš Opatrný

Ověřovatel zápisu: David Hušek

 

Noví členové:

Markéta Váňová

David Vaníček

Noví členové (s nájemní smlouvou na garáže):

Brabec

Michalová

 

Na základě dědického řízení převeden podíl:

Martinu Dluhošovi. Ten má půl roku již u sebe smlouvu, ale do dnešního dne ji nepředal podepsanou.

 

Minuta ticha za zesnulé:

Míla Komenda

Míla Sýkora

 

Informace o činnosti představenstva družstva za uplynulé období, kontrola usnesení

 • Opravila se špatná dvířka u komínů ve Věkově a Psohlavců.
 • Provedla se revize komínů.
 • Zajistili jsme výměnu kohoutů ve sklepech.
 • Zajistili jsme výmalbu schodiště, olejovým nátěrem se natřely i skříňky od elektroměrů a plynoměrů.
 • Změnili jsme pojistnou smlouvu – zvyšovala se hodnota pojistné hodnoty
 • Zajistili jsme montáž nových samozamykacích zámků u všech vchodových dveří kromě 1254, ale i tam se provede výměna v týdnu do 2. 7. 2021.
 • Dveře ke sklepním kójím ve Věkově jsou permanentně zamčené, naproti tomu v Psohlavců se nezamykají. Z důvodu bezpečnosti by bylo vhodné, aby se dveře ve Věkově také nezamykaly.
 • V prosinci 2020 požádal o převod bytu do osobního vlastnictví pan Novák, nyní má již převedeno – tím jsou v rámci družstva dva byty v osobním vlastnictví. Pan Novák platí úhradu za užívání bytu dle rozpisu záloh na energie, fond oprav a správu.
 • Z fondu oprav se převede částka 100 Kč do položky ostatní z důvodu vyšších nákladů na pojištění domů.
 • Připravili jsme převody p. Brabce a pí. Michalové, kteří užívají garáže v domě Věkova 1247.
 • Byl vydlážděn chodník (místo blátivé cestičky) v Psohlavců a dodatečně jsme dostali od Magistrátu hl. m. Prahy souhlas s úpravou plochy.
 • Vyřešeno dědické řízení po p. Komendovi, jednalo se o SJM a podíl s nájemní smlouvou přešel na manželku Vlastu Komendovou
 • V březnu došlo k protečení střechy, ohledáním se zjistilo že je poškozena kroupami a že tající sníh zatékal pod střešní folii a voda kapala mimo okapy. Byla provedena oprava s tím, že ČHMI vystavil potvrzení, že byly kroupy, rychle se objednala oprava z čehož velkou část uhradilo pojištění.
 • Pro členskou schůzi p. Vyleťal připravil informaci a navrhl výměnu plynových kotlů Viadrus, za nové. Jednalo by se o kondenzační kotle, které odpovídají současným normám. Plynař/topenář uvádí 20-30 % úspory plynu značky Vajllant nebo Buderus, je možná realizace v srpnu, jediný problém je, že expanzní kotle mají až 3 kbelíky kondenzátu, který je třeba odvést odpadovou stoupačkou. Bude tak třeba vyvrtat nad kójemi průstup a vytáhnout do kanalizační stoupačky. Ve Věkové není problém, ale v Psohlavců by se muselo jít přes několik sklepů. Dále budeme potřebovat upravit a vyvložkovat komíny. Současné normy již nesplňujeme, v dohledné době tak budeme muset přejít na ekologičtější topení. Vč. DPH vyjde jedna kotelna na cca 150 tis. Kč. Kotle byly instalovány v r. 2007. U kotlů začínají být propálené hořáky, při každoročním proplachování je vidět opotřebení.

 

Volba nového představenstva dle stanov BD DRUPS

Členská schůze zvolila nové členy představenstva:

 • Pavel Jurka
 • Julia Městková
 • Michal Kratochvíl
 • David Vyleťal
 • Amalia Petrillo (hlasování: 8 hlasů pro Amalia Petrillo a 6 hlasů pro Martin Sýkora)

 

Dotazy a připomínky:

 • Diskutována výměna telefonních kabelů ze 70. let a případné natažení nových kabelů skrze rezervní komíny – bude třeba sehnat více informací
 • Oprava schodů a dláždění sklepů bude řešit v říjnu představenstvo

 

Usnesení

Členská schůze:

 • Schvaluje zprávu o hospodaření družstva za rok 2020.
 • Schvaluje účetní závěrku družstva za r. 2020.
 • Schvaluje převést hospodářský výsledek za rok 2020 na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.
 • Schvaluje zvolení nových členů představenstva: Pavel Jurka, Julia Městková, Michal Kratochvíl, David Vyleťal, Amalia Petrillo.
 • Schvaluje upravení nebytových prostor na kancelář pro schůze představenstva družstva.

Členská schůze ukládá:

 • Davidu Vyleťalovi a Julii Městkové zajistit cenové nabídky na případnou výměnu kotlů na kondenzační kotle.
 • Pavlovi Jurkovi připravit podklady pro malíře/lakýrníka.
 • Stanovit odměny pro členy představenstva.

 

Hlasování o usnesení:

Pro: 14

Zdržel se: 0

Proti: 0

 

V Praze dne 29.6.2021

Zapsal: Mgr. Michal Kratochvíl

 

Ing. Pavel Jurka v.r.                                               Julie Městková

Předseda                                                                Místopředseda

 

 

ověřovatel: Mgr. David Hušek v.r.

Categories: Členské schůze