Monthly Archives: Únor 2018
Pozvánka na členskou schůzi

P O Z V Á N K A

Představenstvo Bytového družstva DRUPS, IČ: 250 74 725

s v o l á v á

řádnou členskou schůzi

Datum konání:     20. února 2018

Místo konání:       nebytový prostor domu Psohlavců 1254/29a, 147 00 Praha 4

Zahájení schůze:  18:00 hod.

Program:

 • Zahájení (ověření přítomnosti členů bytového družstva a usnášeníschopnosti členské schůze)
 • Volba orgánů členské schůze:
 1. předsedajícího
 2. zapisovatele
 3. sčitatele hlasů
 4. ověřovatele zápisu

 

 • Schvalování smluv o dalším členském vkladu, s návrhem usnesení:
 1. Členská schůze schvaluje znění tří předložených smluv o dalším členském vkladu k mezonetu, garsoniéře č. 01 a garsoniéře č. 02, všechny ze dne 5. 2. 2018.

 

 1. Pokud nebudou přijati noví členové na základě nabídky členství v bytovém družstvu ze dne 5. 2. 2018, členská schůze předem schvaluje dvě smlouvy o dalším členském vkladu ke garsoniéře č. 01 a garsoniéře č. 02 za podmínky, že v nich bude stanovena nabídková cena v rozmezí 55-65 tis. Kč/m2 podlahové plochy dané garsoniéry.

 

 • Diskuze k nabídce členství v bytovém družstvu ze dne 5. 2. 2018 a k rekonstrukci nebytových prostor
 • Usnesení

V Praze dne 5. února 2018

Za představenstvo bytového družstva

Julia  Městková v.r.                         Miloslav Komenda v.r.

Předsedkyně BD DRUPS               Místopředseda BD DRUPS

Categories: Informace