Category Archives: Informace
Pozvánka na členskou schůzi

P O Z V Á N K A

Představenstvo Bytového družstva DRUPS, IČ: 250 74 725

s v o l á v á

řádnou členskou schůzi

Datum konání:     20. února 2018

Místo konání:       nebytový prostor domu Psohlavců 1254/29a, 147 00 Praha 4

Zahájení schůze:  18:00 hod.

Program:

 • Zahájení (ověření přítomnosti členů bytového družstva a usnášeníschopnosti členské schůze)
 • Volba orgánů členské schůze:
 1. předsedajícího
 2. zapisovatele
 3. sčitatele hlasů
 4. ověřovatele zápisu

 

 • Schvalování smluv o dalším členském vkladu, s návrhem usnesení:
 1. Členská schůze schvaluje znění tří předložených smluv o dalším členském vkladu k mezonetu, garsoniéře č. 01 a garsoniéře č. 02, všechny ze dne 5. 2. 2018.

 

 1. Pokud nebudou přijati noví členové na základě nabídky členství v bytovém družstvu ze dne 5. 2. 2018, členská schůze předem schvaluje dvě smlouvy o dalším členském vkladu ke garsoniéře č. 01 a garsoniéře č. 02 za podmínky, že v nich bude stanovena nabídková cena v rozmezí 55-65 tis. Kč/m2 podlahové plochy dané garsoniéry.

 

 • Diskuze k nabídce členství v bytovém družstvu ze dne 5. 2. 2018 a k rekonstrukci nebytových prostor
 • Usnesení

V Praze dne 5. února 2018

Za představenstvo bytového družstva

Julia  Městková v.r.                         Miloslav Komenda v.r.

Předsedkyně BD DRUPS               Místopředseda BD DRUPS

Categories: Informace
Zápis z členské schůze ze dne 12.12. 2017

Zápis_12_12_2017

Zápis z členské schůze dne 6.6.2017

Zapis_cl_sch_6_6_17.doc

Stanovy BD Drups

Stanovy BD DRUPS_2016 ze dne 29.6.2016

Categories: Informace
pozvánka na členskou schůzi dne 29.6.2016

Bytové družstvo DRUPS, Psohlavců 1254/29a, 147 00 Praha 4, IČO 25074725

Pozvánka

na členskou schůzi BD DRUPS, která se koná dne 29. 6. 2016

v 18,00 hodin

v nebytovém prostoru v domě Psohlavců 1254

Program:         1. Zpráva o činnosti představenstva družstva za uplynulé období

 1. Schválení účetní uzávěrky za účetní rok  2015
 2. Schválení změny stanov BD DRUPS za účasti notáře
 3. Odvolání představenstva družstva
 4. Volba nového představenstva družstva
 5. Různé
 6. Usnesení

V Praze dne 9.6.2016

 

Julie Městková                                             Miloslav Komenda

předsedkyně BD DRUPS                              místopředseda BD DRUPS

 

 

Účast nutná s ohledem na program schůze. Kdo se z vážných důvodů nemůže zúčastnit členské schůze, může zplnomocnit jiného družstevníka k zastupování na této schůzi. Vzor plné moci najdete ZDE

 

Návrh stanov Bytového družstva DRUPS

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DRUPS

Categories: Informace
Pozvánka na členskou schůzi dne 26.11.2014

Pozvánka

na členskou schůzi BD DRUPS, která se koná dne 26.11.2014

v 18,00 hodin v nebytovém prostoru v domě

Psohlavců 1254, Praha 4

 Program:   1) Zpráva o činnosti představenstva družstva

2) Seznámení s návrhem Stanov BD DRUPS

                       3)  Různé – nájemné na r. 2015, instalace měřidel na spotřebu tepla

                       4)  Usnesení

      

       Julia   Městková v.r.                       Miloslav Komenda v.r.

Předsedkyně BD DRUPS                  Místopředseda BD DRUPS

 

V Praze dne 11.11.2014                                  

Upozornění revizního technika

Vážení družstevníci,

dovoluji si informovat Vás o upozornění z revizní zprávy p. Šonského, který provedl revizi v domech i v bytech dne 24.5.2014.

 

Upozornění

 

Při použití spotřebičů A (sporáky a vařidlové desky) je nutné intenzivně větrat.

Spotřebiče jsou majetkem uživatelů bytů, je nutné pravidelně (dle pokynů výrobce) podrobovat servisním prohlídkám.

Jedná se o vlastní bezpečnost – neservisovaný spotřebič hrozí otravou spalinami.

V koupelnách doporučuji instalovat pevný detektor na CO.

 

Julie Městková

Předsedkyně BD DRUPS

Categories: Informace
Zápis z členské schůze 19.5.2014

 

Zápis z členské schůze BD DRUPS ze dne 19.5.2014 v 18,00 hodin, konané v nebytovém prostoru v domě  ul. Psohlavců 1254

 Přítomni: – dle presenční listiny

Členská schůze je usnášení schopná

Program:

 1. Zpráva o činnosti představenstva družstva za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé členské schůze
 2. Schválení účetní uzávěrky za účetní rok 2013
 3. Volba představenstva bytového družstva
 4. Usnesení

Předsedkyně přivítala přítomné.

Ad 1) pí. Městková informovala o činnosti představenstva družstva a provedla kontrolu usnesení z   minulé členské schůze

–          byla uzavřena nová pojistná smlouva pojišťovnou Kooperativa. Vzhledem ke změnám cen nemovitostí je navýšena hodnota jednotlivých domů. Tím došlo ke zvýšení pojistného z částky 14.600,- Kč na částku 18 685,- Kč/rok. Každý družstevník má možnost se s pojistkou seznámit po předchozí domluvě s předsedkyní družstva.

–          Od 1.1.2014 má družstvo povinnost mít vlastní webové stránky. Naše bytové družstvo má adresu www.bddrups.cz

–          Návrh nových stanov družstva bude předložen po předběžném projednání na příští členské schůzi. Na této schůzi bude přítomen také notář, aby mohly být veškeré listiny uloženy tak, jak to vyžaduje zákon.

–          Byla zajištěna oprava kanalizační přípojky do domů v ul. Psohlavců.

–          V měsíci dubnu 2014 byla uhrazena poslední splátka za zateplení štítů, které bylo zrealizováno v r. 2013.

–          P. Komenda připravil vyúčtování energií za r. 2013. Po zpracování všech faktur byla zjištěna zřejmě závada na vodoměru, protože odečty v bytech v domě Psohlavců 1255 byly nižší než spotřeba vody na vodoměru v domě.

–          V domě Věkova 1248 je nový podnájemník p. Heřman v bytě pí. Profousové.

–          Bude provedena pravidelná revize plynu v bytech i nebytových prostorách dne 22.5.2014

–          Do 31.12.2014 mají majitelé bytů povinnost instalovat měřiče tepla na všechna topení v bytech. Předpokládané náklady na instalaci činí cca 3000,- Kč/byt. Představenstvo ještě prověří tuto povinnost v domech, kde je vlastní kotelna do 50 kW.

Ad 2) Účetní uzávěrka družstva

Účetním hospodářským výsledkem družstva za rok 2013 byl zisk (tj. je to čistý zisk po zdanění):

97414,- Kč

Ad 3) Volba představenstva družstva

Návrh: Julia Městková

Miloslav Komenda

Ivanka Poršová

Ladislav Beneš

Zdeněk Kouřílek

Návrhu kandidátů se hlasovalo hromadně a navržení kandidáti byli zvoleni všemi přítomnými členy BD.

 

U s n e s e n í :

Členská schůze zvolila za členy představenstva s nástupem do funkce 20.5.2014 pí. Julii Městkovou, Ivanku Poršovou, p. Miloslava Komendu, Ladislava Beneše a Zdeňka Kouřílka. (viz bod 3 zápisu)

Členská schůze schvaluje:

1)      zprávu o činnosti představenstva družstva za uplynulé období

2)      hospodářský výsledek družstva za r. 2013 a souhlasí, aby zisk ve výši 97.414,26 Kč byl převeden na účet „428“ nerozdělený zisk z minulých let

 

Členská schůze ukládá:

–          vyplatit přeplatky za energie r. 2013

–          Termín: 31.5.2014

Zajistí: Městková

–          nedoplatky mohou být zaslány na účet družstva č. 6552390227/0100 nebo je možné zaplatit nedoplatky u pí. Městkové. Termín vybírání včas bude oznámen.

–          Termín: 30.6.2014

–          Umožnit přístup do bytů pro provedení revize plynu dne 22.5.2014 od 17,oo hodin.

–          Připravit návrh stanov podle NOZ

–          Termín: do 15.10.2014

–          Zajistí: Městková, Mgr Hušek

 

 

Zapsala: 25.5.2014

Ivana Poršová

Julia Městková

předsedkyně BD DRUPS

 

Miloslav Komenda

místopředseda BD DRUPS

Categories: Informace
Revize plynu 22.5.2014

Vážení družtevníci,

sděluji Vám, že dne 22.5.2014 od 17,oo hodin bude probíhat pravidelná revize plynu v domech, nebytovém prostoru i v jednotlivých bytech.

Proto Vás žádám, abyste na tento termín zajistili zpřístupnění bytu. Pokud v tomto termínu nebude možné zkontrolovat plynové spotřebiče v bytě, pak se budet muset domluvit s revizním technikem sami.

Věřím, že jako vždy vše proběhne bez problémů.

V Praze dne 12.5.2014

Julie Městková

Categories: Informace, Opravy

Next Page