Showing all posts by admin
Pozvánka na členskou schůzi

P O Z V Á N K A

Představenstvo Bytového družstva DRUPS, IČ: 250 74 725

s v o l á v á

řádnou členskou schůzi

Datum konání:     20. února 2018

Místo konání:       nebytový prostor domu Psohlavců 1254/29a, 147 00 Praha 4

Zahájení schůze:  18:00 hod.

Program:

 • Zahájení (ověření přítomnosti členů bytového družstva a usnášeníschopnosti členské schůze)
 • Volba orgánů členské schůze:
 1. předsedajícího
 2. zapisovatele
 3. sčitatele hlasů
 4. ověřovatele zápisu

 

 • Schvalování smluv o dalším členském vkladu, s návrhem usnesení:
 1. Členská schůze schvaluje znění tří předložených smluv o dalším členském vkladu k mezonetu, garsoniéře č. 01 a garsoniéře č. 02, všechny ze dne 5. 2. 2018.

 

 1. Pokud nebudou přijati noví členové na základě nabídky členství v bytovém družstvu ze dne 5. 2. 2018, členská schůze předem schvaluje dvě smlouvy o dalším členském vkladu ke garsoniéře č. 01 a garsoniéře č. 02 za podmínky, že v nich bude stanovena nabídková cena v rozmezí 55-65 tis. Kč/m2 podlahové plochy dané garsoniéry.

 

 • Diskuze k nabídce členství v bytovém družstvu ze dne 5. 2. 2018 a k rekonstrukci nebytových prostor
 • Usnesení

V Praze dne 5. února 2018

Za představenstvo bytového družstva

Julia  Městková v.r.                         Miloslav Komenda v.r.

Předsedkyně BD DRUPS               Místopředseda BD DRUPS

Categories: Informace
Zápis z členské schůze ze dne 12.12. 2017

Zápis_12_12_2017

Zápis z členské schůze dne 6.6.2017

Zapis_cl_sch_6_6_17.doc

Zápis z členské schůze 1.12.2016

V příloze naleznete zápis z členské schůze konané dne 1.12.2016.

Zápis z členské schůze_1_12_16_2

 

Categories: Členské schůze
Stanovy BD Drups

Stanovy BD DRUPS_2016 ze dne 29.6.2016

Categories: Informace
pozvánka na členskou schůzi dne 29.6.2016

Bytové družstvo DRUPS, Psohlavců 1254/29a, 147 00 Praha 4, IČO 25074725

Pozvánka

na členskou schůzi BD DRUPS, která se koná dne 29. 6. 2016

v 18,00 hodin

v nebytovém prostoru v domě Psohlavců 1254

Program:         1. Zpráva o činnosti představenstva družstva za uplynulé období

 1. Schválení účetní uzávěrky za účetní rok  2015
 2. Schválení změny stanov BD DRUPS za účasti notáře
 3. Odvolání představenstva družstva
 4. Volba nového představenstva družstva
 5. Různé
 6. Usnesení

V Praze dne 9.6.2016

 

Julie Městková                                             Miloslav Komenda

předsedkyně BD DRUPS                              místopředseda BD DRUPS

 

 

Účast nutná s ohledem na program schůze. Kdo se z vážných důvodů nemůže zúčastnit členské schůze, může zplnomocnit jiného družstevníka k zastupování na této schůzi. Vzor plné moci najdete ZDE

 

Zápis z členské schůze ze dne 26.11.2014

Zapis_cl_sch_26_11_14

Zápis z členské schůze BD DRUPS ze dne 26.11.2014 v 18,00 hodin, konané v nebytovém prostoru v domě  ul. Psohlavců 1254

 

Přítomni: dle presenční listiny – přítomno 19, omluveni 3

Členská schůze je usnášení schopná

Program:   1) Zpráva o činnosti představenstva družstva

2) Seznámení s návrhem Stanov BD DRUPS

3)  Různé – nájemné na r. 2015, instalace měřičů tepla

4)  Usnesení

Předsedkyně přivítala přítomné.

Ad 1) pí. Městková informovala o činnosti představenstva družstva a provedla kontrolu usnesení z minulé členské schůze – bylo splněno

 • Byla provedena oprava svislé izolace na východní straně domu Psohlavců 1254, protože při záplavových deštích vnikala voda do sklepů a do nebytového prostoru. Oprava byla provedena v rámci reklamace. Uhrazena byla pouze úprava terénu, aby se zlepšil odtok dešťové vody.
 • V měsíci listopadu a prosinci 2014 je prováděna revize elektro. P. Liška, který revizi provádí, se domluví s nájemníky na přístupu do sklepů a garáží
 • Dne 10.12.2014 bude pravidelná revize komínů v bytech i nebytovém prostoru. Revize proběhne od 8,15 hodin a odpoledne po 16 hodině.
 • Ke dni 16.9.2014 byl Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu proveden v katastru nemovitosti vklad, kterým přechází vlastnické právo k bytu č. 4, v domě v ul. Věkova 1248 na Nadaci „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, sídlem Vodičkova 17, Praha 1. Pí. Steklá je nájemníkem v tomto bytě.

Ad 2) Předsedkyně předala do jednotlivých domů návrh Stanov bytového družstva s tím, aby se s ním seznámili všichni členové a také připravili příp. připomínky. Těm, kteří mají email, tak bude zaslán emailem a návrh je také umístěn na webových stránkách družstva – www.bddrups.cz.

 Ad 3)

 • Byla schválena prováděcí vyhláška (7.11.2014) podle které mají majitelé domů povinnost instalovat měřiče tepla na všechna topení v bytech do 31.12.2014. Vzhledem krátkému termínu je lhůta instalace prodloužena o 1 rok.   Předpokládané náklady na instalaci činí cca 3000,- Kč/byt až 3500,- Kč/byt.
 • Nájemné na r. 2015 zůstává ve stejné výši jako v r. 2014. V případě, že dojde ke zvýšení za odpad, přesune se potřebná částka z fondu oprav na zálohu PDO.
 • Pí. Mgr Dluhošová měla připomínku k nedostatečnému topení v domě. P. Beneš s p. Komendou upraví spínání tak, aby byla zajištěna příjemná teplota v bytech.

U s n e s e n í :

Členská schůze schvaluje:

 • zprávu o činnosti představenstva družstva za uplynulé období

Členská schůze ukládá:

členům družstva seznámit se s návrhem Stanov a připomínky k návrhu zaslat buď elektronicky n email: drups@seznam.cz

Termín: 15.1.2014

 • Umožnit přístup do bytů pro provedení revize komínů dne 10.12.2014
 • Představenstvu
 • zpracovat připomínky ke Stanovám BD DRUPS a připravit členskou schůzi za přítomnosti notáře

Termín: 15.2.2015

 • Zajistit instalaci měřičů tepla na všechna topení v bytech

Termín: v průběhu I. čtvrtletí 2015

 

V Praze 3.12.2014

 

Zapsala: Ivana Poršová                                                     Julia Městková

Předsedkyně BD DRUPS

 

Miloslav Komenda

Místopředseda BD DRUPS

Prezenční listina:

Prezenční listina

 

 

 

 

Categories: Členské schůze
Návrh stanov Bytového družstva DRUPS

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DRUPS

Categories: Informace
Pozvánka na členskou schůzi dne 26.11.2014

Pozvánka

na členskou schůzi BD DRUPS, která se koná dne 26.11.2014

v 18,00 hodin v nebytovém prostoru v domě

Psohlavců 1254, Praha 4

 Program:   1) Zpráva o činnosti představenstva družstva

2) Seznámení s návrhem Stanov BD DRUPS

                       3)  Různé – nájemné na r. 2015, instalace měřidel na spotřebu tepla

                       4)  Usnesení

      

       Julia   Městková v.r.                       Miloslav Komenda v.r.

Předsedkyně BD DRUPS                  Místopředseda BD DRUPS

 

V Praze dne 11.11.2014                                  

Upozornění revizního technika

Vážení družstevníci,

dovoluji si informovat Vás o upozornění z revizní zprávy p. Šonského, který provedl revizi v domech i v bytech dne 24.5.2014.

 

Upozornění

 

Při použití spotřebičů A (sporáky a vařidlové desky) je nutné intenzivně větrat.

Spotřebiče jsou majetkem uživatelů bytů, je nutné pravidelně (dle pokynů výrobce) podrobovat servisním prohlídkám.

Jedná se o vlastní bezpečnost – neservisovaný spotřebič hrozí otravou spalinami.

V koupelnách doporučuji instalovat pevný detektor na CO.

 

Julie Městková

Předsedkyně BD DRUPS

Categories: Informace

Next Page