Showing all posts by admin
Zápis z členské schůze 29.6.2021

Zápis z členské schůze BD DRUPS ze dne 29.6 2020 v 18,00 hodin, konané v nebytovém prostoru 1254/29A, 147 00 Praha 4, IČ: 25 07 47 25

 

Zahájení (ověření přítomnosti členů bytového družstva a usnášeníschopnosti členské schůze)

Sešlo se 14 lidí (z 26) – tedy nadpoloviční většina lidí a družstvo je usnášeníschopné

 

Volba orgánů členské schůze:

Předsedající: Julie Městková

Zapisovatel: Michal Kratochvíl

Sčitatel hlasů: Tomáš Opatrný

Ověřovatel zápisu: David Hušek

 

Noví členové:

Markéta Váňová

David Vaníček

Noví členové (s nájemní smlouvou na garáže):

Brabec

Michalová

 

Na základě dědického řízení převeden podíl:

Martinu Dluhošovi. Ten má půl roku již u sebe smlouvu, ale do dnešního dne ji nepředal podepsanou.

 

Minuta ticha za zesnulé:

Míla Komenda

Míla Sýkora

 

Informace o činnosti představenstva družstva za uplynulé období, kontrola usnesení

 • Opravila se špatná dvířka u komínů ve Věkově a Psohlavců.
 • Provedla se revize komínů.
 • Zajistili jsme výměnu kohoutů ve sklepech.
 • Zajistili jsme výmalbu schodiště, olejovým nátěrem se natřely i skříňky od elektroměrů a plynoměrů.
 • Změnili jsme pojistnou smlouvu – zvyšovala se hodnota pojistné hodnoty
 • Zajistili jsme montáž nových samozamykacích zámků u všech vchodových dveří kromě 1254, ale i tam se provede výměna v týdnu do 2. 7. 2021.
 • Dveře ke sklepním kójím ve Věkově jsou permanentně zamčené, naproti tomu v Psohlavců se nezamykají. Z důvodu bezpečnosti by bylo vhodné, aby se dveře ve Věkově také nezamykaly.
 • V prosinci 2020 požádal o převod bytu do osobního vlastnictví pan Novák, nyní má již převedeno – tím jsou v rámci družstva dva byty v osobním vlastnictví. Pan Novák platí úhradu za užívání bytu dle rozpisu záloh na energie, fond oprav a správu.
 • Z fondu oprav se převede částka 100 Kč do položky ostatní z důvodu vyšších nákladů na pojištění domů.
 • Připravili jsme převody p. Brabce a pí. Michalové, kteří užívají garáže v domě Věkova 1247.
 • Byl vydlážděn chodník (místo blátivé cestičky) v Psohlavců a dodatečně jsme dostali od Magistrátu hl. m. Prahy souhlas s úpravou plochy.
 • Vyřešeno dědické řízení po p. Komendovi, jednalo se o SJM a podíl s nájemní smlouvou přešel na manželku Vlastu Komendovou
 • V březnu došlo k protečení střechy, ohledáním se zjistilo že je poškozena kroupami a že tající sníh zatékal pod střešní folii a voda kapala mimo okapy. Byla provedena oprava s tím, že ČHMI vystavil potvrzení, že byly kroupy, rychle se objednala oprava z čehož velkou část uhradilo pojištění.
 • Pro členskou schůzi p. Vyleťal připravil informaci a navrhl výměnu plynových kotlů Viadrus, za nové. Jednalo by se o kondenzační kotle, které odpovídají současným normám. Plynař/topenář uvádí 20-30 % úspory plynu značky Vajllant nebo Buderus, je možná realizace v srpnu, jediný problém je, že expanzní kotle mají až 3 kbelíky kondenzátu, který je třeba odvést odpadovou stoupačkou. Bude tak třeba vyvrtat nad kójemi průstup a vytáhnout do kanalizační stoupačky. Ve Věkové není problém, ale v Psohlavců by se muselo jít přes několik sklepů. Dále budeme potřebovat upravit a vyvložkovat komíny. Současné normy již nesplňujeme, v dohledné době tak budeme muset přejít na ekologičtější topení. Vč. DPH vyjde jedna kotelna na cca 150 tis. Kč. Kotle byly instalovány v r. 2007. U kotlů začínají být propálené hořáky, při každoročním proplachování je vidět opotřebení.

 

Volba nového představenstva dle stanov BD DRUPS

Členská schůze zvolila nové členy představenstva:

 • Pavel Jurka
 • Julia Městková
 • Michal Kratochvíl
 • David Vyleťal
 • Amalia Petrillo (hlasování: 8 hlasů pro Amalia Petrillo a 6 hlasů pro Martin Sýkora)

 

Dotazy a připomínky:

 • Diskutována výměna telefonních kabelů ze 70. let a případné natažení nových kabelů skrze rezervní komíny – bude třeba sehnat více informací
 • Oprava schodů a dláždění sklepů bude řešit v říjnu představenstvo

 

Usnesení

Členská schůze:

 • Schvaluje zprávu o hospodaření družstva za rok 2020.
 • Schvaluje účetní závěrku družstva za r. 2020.
 • Schvaluje převést hospodářský výsledek za rok 2020 na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.
 • Schvaluje zvolení nových členů představenstva: Pavel Jurka, Julia Městková, Michal Kratochvíl, David Vyleťal, Amalia Petrillo.
 • Schvaluje upravení nebytových prostor na kancelář pro schůze představenstva družstva.

Členská schůze ukládá:

 • Davidu Vyleťalovi a Julii Městkové zajistit cenové nabídky na případnou výměnu kotlů na kondenzační kotle.
 • Pavlovi Jurkovi připravit podklady pro malíře/lakýrníka.
 • Stanovit odměny pro členy představenstva.

 

Hlasování o usnesení:

Pro: 14

Zdržel se: 0

Proti: 0

 

V Praze dne 29.6.2021

Zapsal: Mgr. Michal Kratochvíl

 

Ing. Pavel Jurka v.r.                                               Julie Městková

Předseda                                                                Místopředseda

 

 

ověřovatel: Mgr. David Hušek v.r.

Categories: Členské schůze
Pozvánka na členskou schůzi

P O Z V Á N K A

Představenstvo Bytového družstva DRUPS, IČ: 250 74 725

s v o l á v á

řádnou členskou schůzi

Datum konání:     20. února 2018

Místo konání:       nebytový prostor domu Psohlavců 1254/29a, 147 00 Praha 4

Zahájení schůze:  18:00 hod.

Program:

 • Zahájení (ověření přítomnosti členů bytového družstva a usnášeníschopnosti členské schůze)
 • Volba orgánů členské schůze:
 1. předsedajícího
 2. zapisovatele
 3. sčitatele hlasů
 4. ověřovatele zápisu

 

 • Schvalování smluv o dalším členském vkladu, s návrhem usnesení:
 1. Členská schůze schvaluje znění tří předložených smluv o dalším členském vkladu k mezonetu, garsoniéře č. 01 a garsoniéře č. 02, všechny ze dne 5. 2. 2018.

 

 1. Pokud nebudou přijati noví členové na základě nabídky členství v bytovém družstvu ze dne 5. 2. 2018, členská schůze předem schvaluje dvě smlouvy o dalším členském vkladu ke garsoniéře č. 01 a garsoniéře č. 02 za podmínky, že v nich bude stanovena nabídková cena v rozmezí 55-65 tis. Kč/m2 podlahové plochy dané garsoniéry.

 

 • Diskuze k nabídce členství v bytovém družstvu ze dne 5. 2. 2018 a k rekonstrukci nebytových prostor
 • Usnesení

V Praze dne 5. února 2018

Za představenstvo bytového družstva

Julia  Městková v.r.                         Miloslav Komenda v.r.

Předsedkyně BD DRUPS               Místopředseda BD DRUPS

Categories: Informace
Zápis z členské schůze ze dne 12.12. 2017

Zápis_12_12_2017

Zápis z členské schůze dne 6.6.2017

Zapis_cl_sch_6_6_17.doc

Zápis z členské schůze 1.12.2016

V příloze naleznete zápis z členské schůze konané dne 1.12.2016.

Zápis z členské schůze_1_12_16_2

 

Categories: Členské schůze
Stanovy BD Drups

Stanovy BD DRUPS_2016 ze dne 29.6.2016

Categories: Informace
pozvánka na členskou schůzi dne 29.6.2016

Bytové družstvo DRUPS, Psohlavců 1254/29a, 147 00 Praha 4, IČO 25074725

Pozvánka

na členskou schůzi BD DRUPS, která se koná dne 29. 6. 2016

v 18,00 hodin

v nebytovém prostoru v domě Psohlavců 1254

Program:         1. Zpráva o činnosti představenstva družstva za uplynulé období

 1. Schválení účetní uzávěrky za účetní rok  2015
 2. Schválení změny stanov BD DRUPS za účasti notáře
 3. Odvolání představenstva družstva
 4. Volba nového představenstva družstva
 5. Různé
 6. Usnesení

V Praze dne 9.6.2016

 

Julie Městková                                             Miloslav Komenda

předsedkyně BD DRUPS                              místopředseda BD DRUPS

 

 

Účast nutná s ohledem na program schůze. Kdo se z vážných důvodů nemůže zúčastnit členské schůze, může zplnomocnit jiného družstevníka k zastupování na této schůzi. Vzor plné moci najdete ZDE

 

Zápis z členské schůze ze dne 26.11.2014

Zapis_cl_sch_26_11_14

Zápis z členské schůze BD DRUPS ze dne 26.11.2014 v 18,00 hodin, konané v nebytovém prostoru v domě  ul. Psohlavců 1254

 

Přítomni: dle presenční listiny – přítomno 19, omluveni 3

Členská schůze je usnášení schopná

Program:   1) Zpráva o činnosti představenstva družstva

2) Seznámení s návrhem Stanov BD DRUPS

3)  Různé – nájemné na r. 2015, instalace měřičů tepla

4)  Usnesení

Předsedkyně přivítala přítomné.

Ad 1) pí. Městková informovala o činnosti představenstva družstva a provedla kontrolu usnesení z minulé členské schůze – bylo splněno

 • Byla provedena oprava svislé izolace na východní straně domu Psohlavců 1254, protože při záplavových deštích vnikala voda do sklepů a do nebytového prostoru. Oprava byla provedena v rámci reklamace. Uhrazena byla pouze úprava terénu, aby se zlepšil odtok dešťové vody.
 • V měsíci listopadu a prosinci 2014 je prováděna revize elektro. P. Liška, který revizi provádí, se domluví s nájemníky na přístupu do sklepů a garáží
 • Dne 10.12.2014 bude pravidelná revize komínů v bytech i nebytovém prostoru. Revize proběhne od 8,15 hodin a odpoledne po 16 hodině.
 • Ke dni 16.9.2014 byl Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu proveden v katastru nemovitosti vklad, kterým přechází vlastnické právo k bytu č. 4, v domě v ul. Věkova 1248 na Nadaci „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, sídlem Vodičkova 17, Praha 1. Pí. Steklá je nájemníkem v tomto bytě.

Ad 2) Předsedkyně předala do jednotlivých domů návrh Stanov bytového družstva s tím, aby se s ním seznámili všichni členové a také připravili příp. připomínky. Těm, kteří mají email, tak bude zaslán emailem a návrh je také umístěn na webových stránkách družstva – www.bddrups.cz.

 Ad 3)

 • Byla schválena prováděcí vyhláška (7.11.2014) podle které mají majitelé domů povinnost instalovat měřiče tepla na všechna topení v bytech do 31.12.2014. Vzhledem krátkému termínu je lhůta instalace prodloužena o 1 rok.   Předpokládané náklady na instalaci činí cca 3000,- Kč/byt až 3500,- Kč/byt.
 • Nájemné na r. 2015 zůstává ve stejné výši jako v r. 2014. V případě, že dojde ke zvýšení za odpad, přesune se potřebná částka z fondu oprav na zálohu PDO.
 • Pí. Mgr Dluhošová měla připomínku k nedostatečnému topení v domě. P. Beneš s p. Komendou upraví spínání tak, aby byla zajištěna příjemná teplota v bytech.

U s n e s e n í :

Členská schůze schvaluje:

 • zprávu o činnosti představenstva družstva za uplynulé období

Členská schůze ukládá:

členům družstva seznámit se s návrhem Stanov a připomínky k návrhu zaslat buď elektronicky n email: drups@seznam.cz

Termín: 15.1.2014

 • Umožnit přístup do bytů pro provedení revize komínů dne 10.12.2014
 • Představenstvu
 • zpracovat připomínky ke Stanovám BD DRUPS a připravit členskou schůzi za přítomnosti notáře

Termín: 15.2.2015

 • Zajistit instalaci měřičů tepla na všechna topení v bytech

Termín: v průběhu I. čtvrtletí 2015

 

V Praze 3.12.2014

 

Zapsala: Ivana Poršová                                                     Julia Městková

Předsedkyně BD DRUPS

 

Miloslav Komenda

Místopředseda BD DRUPS

Prezenční listina:

Prezenční listina

 

 

 

 

Categories: Členské schůze
Návrh stanov Bytového družstva DRUPS

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DRUPS

Categories: Informace
Pozvánka na členskou schůzi dne 26.11.2014

Pozvánka

na členskou schůzi BD DRUPS, která se koná dne 26.11.2014

v 18,00 hodin v nebytovém prostoru v domě

Psohlavců 1254, Praha 4

 Program:   1) Zpráva o činnosti představenstva družstva

2) Seznámení s návrhem Stanov BD DRUPS

                       3)  Různé – nájemné na r. 2015, instalace měřidel na spotřebu tepla

                       4)  Usnesení

      

       Julia   Městková v.r.                       Miloslav Komenda v.r.

Předsedkyně BD DRUPS                  Místopředseda BD DRUPS

 

V Praze dne 11.11.2014                                  

Next Page